Vse novice

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Naj fotografija s Ponyjem«

24. avgusta, 2017

1. člen – SPLOŠNE DOLOČBE

Po teh pravilih prireja GOR kolesa, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator) nagradno igro oz. nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen – POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Slovenije, ki bodo od 23. avgusta do 5. septembra na info@rogbikes.com poslali atraktivno lastno fotografijo s Ponyjem, ki jo bo podjetje GOR kolesa objavilo na Facebook strani Rog Bikes do 15. septembra in lastnika fotografije tudi označilo. V kolikor bodo sodelujoči poleg sebe na fotografiji “gostili” še vsaj tri prijatelje in jih tudi označili na objavi, bodo sodelovali v natečaju za najboljšo skupinsko fotografijo. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

3. člen – POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 23. avgusta 2017 do 15. septembra 2017 in bo potekala na Facebook strani Rog Bikes.

4. člen – NAGRADE

Nagradna igra ima tri nagrade za posamično fotografijo in eno za skupinsko.

POSAMIČNA FOTOGRAFIJA
1. nagrada – košara KLFX Radkiste 2 lenker barock za krmilo in nosilec.
2. nagrada – magnetni zvonec Pal Nello.
3. nagrada – kapa Rog s šiltom.

SKUPINSKA FOTOGRAFIJA
1. nagrada – sončna očala Swisseye po izboru v ponudbi na spletni strani www.rogbikes.com.

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo.

5. člen – DOLOČANJE NAGRAD

Med vsemi zbranimi fotografijami bomo izbrali tri najboljše, katerih avtorji bodo prejeli spodaj zapisane nagrade. Eden izmed kriterijev je tudi število všečkov na fotografiji in sicer:

POSAMIČNA FOTOGRAFIJA
• Točkovanje z všečki:
o 1 točka, 2 točki, 3 točke za tri fotografije z največ všečki.
• Točkovanje žirije:
o 4 točke, 6 točk, 8 točk za najboljše tri fotografije.

SKUPINSKA FOTOGRAFIJA
Najboljšo skupinsko fotografijo bo določila tričlanska žirija.

Rezultati so dokončni, pritožba na njih pa ni mogoča.

6. člen – ŽIRIJA

Žirijo sestavljajo predstavniki podjetja GOR Kolesa in sicer:

• Rok Lesjak,
• Jaka Dobnik,
• Uroš Medved.

7. člen – PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec bo svojo nagrado prejel v roku treh mesecev po žrebu. Organizator in nagrajenec se dogovorita glede prevzema glavne nagrade.

8. člen – VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – GOR Kolesa d.o.o.. Prireditelj se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen – OBVEŠČANJE

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po zasebnem sporočilu na Facebooku najkasneje v 14 dneh po določitvi nagrajencev. V kolikor nagrajenec v roku štirinajstih dni od datuma prejema obvestila, da je bil izžreban, organizatorju ne sporoči popolnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), mu nagrada ne pripada. Nagrajenec se strinja, da se njegova fotografija objavi na spletni strani oz družbenih omrežjih organizatorja. Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Rog Bikes. Če nagrajenec obvestila o nagradi ne prejme kljub temu, da je bil izžreban, je dolžan organizatorja o tem obvestiti najkasneje v 15 dneh po zaključku nagradne igre.

10. člen – KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Velenju.

 

Velenje, 14. avgust 2017

GOR Kolesa d.o.o.