Vse novice

PRAVILA NAGRADNE IGRE »BTC Mini City«

21. septembra, 2017

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Po teh pravilih prireja GOR kolesa, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator) nagradno igro oz. nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Slovenije, ki bodo 23. septembra 2017, do 19.00 na info@rogbikes.com ali na Facebook Rog Bikes poslali družinsko fotografijo, ki so jo posneli 19. septembra 2017, pred Photowallom RogBikes, ki bo v BTC Cityju, v Ljubljani. Fotografije bodo objavljene na Facebook strani RogBikes. Slika, ki bo do 26. septembra 2017, do polnoči zbrala največ všečkov, bo zmagovalna. Vsi člani družine, ki bodo na zmagovalni fotografiji, dobijo majice Rog Bikes. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra poteka od 23. do 26. septembra 2017 in je objavljena na Facebook strani Rog Bikes.

NAGRADE

4. člen

Nagradna igra ima za nagrado Rog Bikes majice (število majic je odvisno od števila članov družine, ki so na sliki). Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo.

ŽREBANJE NAGRAD

5. člen

V primeru da bo več oseb zbralo enako število všečkov, bo organizator izvedel žrebanje, v katerem sodelujejo vse osebe, ki se bodo označile na fotografiji. Žrebanje bo potekalo 28. septembra 2017. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

6. člen

Nagrajenec bo svojo nagrado prejel v roku treh mesecev po žrebu. Organizator in nagrajenec se dogovorita glede prevzema glavne nagrade.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

7. člen

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

8. člen

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Po končani nagradni igri se osebni podatki, pridobljeni za namene nagradne igre, uničijo. Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – GOR Kolesa d.o.o..

9. člen

Prireditelj se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

10. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

OBVEŠČANJE

11. člen

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po zasebnem sporočilu na Facebooku v 14 dneh po zaključku žreba. V kolikor nagrajenec v roku štirinajstih dni od datuma prejema obvestila, da je bil izžreban, organizatorju ne sporoči popolnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), mu nagrada ne pripada. Nagrajenec se strinja, da se njegova fotografija objavi na spletni strani oz družbenih omrežjih organizatorja. Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Rog Bikes. Če nagrajenec obvestila o nagradi ne prejme kljub temu, da je bil izžreban, je dolžan organizatorja o tem obvestiti najkasneje v 15 dneh po zaključku nagradne igre.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

12. člen

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Velenju.

13. člen

Pravila pričnejo veljati 23. septembra 2017.

 

Velenje, 21. september 2017

GOR Kolesa d.o.o.